Admitere la liceu

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019
Ierarhia Admitere 2018 pentru candidații ce provin de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF”, LOCALITATEA TECUCI din judeţul GALAȚI

2 februarie 2018– Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii.
1 martie 2018 – Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă.
Transmiterea de către Comisia Naționala de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
2 mai 2018 – Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limba de predare.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere.
7 mai 2018 – Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere.
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora.
14 mai 2018 – Transmiterea la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită.
10-31 mai 2018 – Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare.
8 iunie 2018 – Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.
11 iunie 2018 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.
25 iunie 2018 – Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.
26 iunie 2018 – Secretariatele școlilor vor completa fișele de înscriere cu numele și codul unității de învățământ gimnazial, datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile pe care le-au obținut la Evalurea Națională, clasa a VIII-a și mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.
Se va anunța ierarhia la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.
Calendar admitere la liceu 2018 – 2019. Probele de aptitudini
10 – 11 mai 2018 – Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc sa participe la probe de aptitudini.
14 – 15 mai 2018 – Înscrierea pentru probele de aptitudini.
16 – 18 mai 2018 – Desfășurarea probelor de aptitudini.
22 mai 2018 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini.
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.
25 mai 2018 – Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini.
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
11 iunie 2018 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată.
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.
26 iunie 2018 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
27 iunie 2018 – Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectiva, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.
28 iunie 2018 – Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
Probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă
10 – 11 mai 2018– Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
14 – 15 mai 2018 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
16 – 18 mai 2018 – Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
22 mai 2018 – Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru.
25 mai 2018 – Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
29 – 31 mai 2018 – Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
6 iunie 2018 – Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite.
7 iunie 2018 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată.
Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018
3 februarie 2017– Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii.
1 martie 2017 – Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă.
Transmiterea de către Comisia Naționala de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
2 mai 2017 – Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limba de predare.
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere.
5 mai 2017 – Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere.
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru.
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora.
15 mai 2017 – Transmiterea la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită.
11-31 mai 2017 – Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare.
14 iunie 2017 – Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.
16 iunie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.
02 iulie 2017 – Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.
03 iulie 2017 – Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afișează aceasta.
3-5 iulie 2017 – Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ.
Calendar admitere la liceu 2017 – 2018. Probele de aptitudini
18-19 mai 2017 – Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini.
22 – 23 mai 2017 – Înscrierea pentru probele de aptitudini.
24 – 27 mai 2017 – Desfășurarea probelor de aptitudini.
29 mai 2017 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini.
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru.
31 mai 2017 – Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
14 iunie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată.
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată.
1 iulie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
3 iulie 2017 – Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectiva, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.
4 iulie 2017 – Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini.
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
Probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă
18 – 19 mai 2017– Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
22 – 23 mai 2017 – Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
24 – 27 mai 2017 – Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
29 mai 2017 – Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru.
31 mai 2017 – Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.
1 – 2 iunie 2017 – Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă.
7 iunie 2017 – Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
8 iunie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată.

Comentariile nu sunt permise.